Disclaimer

Wij verzoeken u onderstaande tekst zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met de inhoud hiervan.

De op deze website getoonde informatie wordt door Markerink BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Markerink verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Markerink worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Markerink alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Markerink niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Markerink streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en Markerink aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.

Verwijzingen naar sites die niet door Markerink worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Markerink uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Markerink worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Markeink BV of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Markerink BV te Tolkamer.

Privacy policy Markerink

Markerink respecteert de privacy van de bezoeker van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft via webformulieren vertrouwelijk wordt behandeld.

Markerink houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy.

Links naar andere websites

Markerink biedt links aan naar andere websites. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze eventuele partners of derden, die op Markerink worden genoemd en waarnaar links zijn opgenomen, zich ook aan de privacywetgeving houden. U moet zelf verifiëren op welke wijze zij omgaan met uw privacy.

Beveiliging

Markerink zet zich in om persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier te gebruiken en op te slaan.

Wijzigingen Privacy policy

Veranderingen of uitbreidingen van deze privacy policy worden aangekondigd op de homepage van Markerink en zijn per datum van de aankondiging van de verandering of uitbreiding van kracht.

Januari 2009